Grupa Kropeczki

Nauczycielki grupy

Krystyna Orzoł
Agnieszka Bareda-Pęksa

kropeczki@przedszkolepodtopola.edu.pl

W maju uczymy się:

Wiersza: „Drogim Rodzicom”

Do przedszkola ,,Pod Topolą”
Przyszli rodzice
My orkiestrą ich witamy
Grają werble i bębenki
Wygrywają rytm piosenki.

Mamo , tato dzisiaj ja
Podarować chcę Ci świat
Mamo , tato czy ty wiesz
Jak ja bardzo kocham Cię.

Piosenki: „Czary Mary”

Czary mary dla mamusi
Wyczaruję kwiatek róży
Czary mary hopsa , sa
już różyczkę mama ma

Ref. Czary mary coś dla mamy
na dzień mamy , mamie damy / 2x /

Czary mary dla mamusi
Wyczaruję buziak duży
Czary mary hopsa , sa
już buziaka mama ma

Ref. Czary mary coś dla mamy
na dzień mamy , mamie damy / 2x /

Nasze dzieci już:

 • znają rośliny rosnące na łące
 • prawidłowo trzymają przybory do rysowania
 • rozpoznają wysokość dźwięków wysokich, niskich
 • posługują się liczebnikami porządkowymi
 • liczą w zakresie swoich możliwości
 • przestrzegają ustalonych zasad
 • chętnie biorą udział w uroczystościach przedszkolnych

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. Majowa łąka
 2. Kochanym rodzicom
 3. jesteśmy dziećmi , lubimy się bawić
 4. Dziecięce przyjaźnie

Cele ogólne realizowane w tym miesiącu:

Warto wiedzieć

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 1. nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 2. naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 3. nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 4. pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 5. egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 6. miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 7. jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 8.  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 9. wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 10. jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • zna zasady obowiązujące w grupie
 • prawidłowo siedzi przy stole podczas posiłków
 • współdziała w zabawie z innymi dziećmi
 • prawidłowo myje i wyciera ręce