Kącik logopedyczny

Zapraszamy do kącika logopedycznego tworzonego w porozumieniu z logopedami współpracującymi z naszym przedszkolem.

ROZWÓJ MOWY DZIECKA ORAZ JAKIE GŁOSKI POWINNO WYMAWIAĆ DZIECKO W OKREŚLONYM WIEKU

Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od wrodzonych właściwości organizmu i kontaktów z innymi osobami mówiącymi – czyli muszą tu współgrać czynniki biologiczne i społeczne. Mowa jest zjawiskiem unikalnym spotykanym wyłącznie u ludzi.
Mowa dziecka kształtuje się stopniowo, z czasem zyskuje coraz pełniejszy stopień komunikatywności. W toku swojego rozwoju przechodzi szereg stadiów, które u dzieci zdrowych pojawiają się samoczynnie. Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo, u jednych odbywa się szybciej u innych wolniej.

W literaturze logopedycznej wyróżnia się cztery okresy rozwoju mowy dziecka:

I okres melodii – od urodzenia do 1 roku dziecka
II okres wyrazu – od 1 roku do 2 roku życia dziecka
III okres zdania – od 2 do 3 roku życia dziecka
IV okres swoistej mowy dziecka – od 3 do 7 roku życia dziecka

Dziecko uczęszczające do przedszkola jest więc w okresie zdania i okresie swoistej mowy dziecka.

3 – latek – na swe trzecie urodziny powinien wypowiadać zdania dłuższe, złożone z 4-5 wyrazów. Głoski, które powinien wymawiać:

wszystkie samogłoski ustne i nosowe : a, e, i, o, u, y, ą, ę Spółgłoski:

wargowe twarde i zmiękczone: p(pan), p’(piłka), b(baba), b’(biały), m(mama), m’(miś), wargowo-zębowe twarde i zmiękczone: f (foka), f’(fiołek) , w(woda), w’(wiśnie), środkowojęzykowe: ś(śnieg), ź (zima), ć(ćma), dź (dźwig), ń (koń), j(jabłko), tylnojęzykowe twarde i zmiękczone: k(kot), k’(kino), g (głowa), g’(gitara), h (Hania), przedniojęzykowe: t (telefon), d (dom), n (nos), przedniojęzykowo-dziąsłowe: l (lampa), l’(lizak),

Czasem mogą pojawić się głoski przedniojęzykowe: s, z, c, dz, a nawet przedniojęzykowo-dziąsłowe: sz, ż, cz, dż, głoska r zastępowana bywa głoską j lub l.

Mowa dziecka 3-letniego charakteryzuje się:

zmiękczaniem głosek (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż = ś, ź, ć, dź,), uproszczeniem grup półgłoskowych, przestawianiem głosek, sylab (np. lokomotywa = kolomotywa), upodobnieniami (np. chlebek = bebek).

4 – latek powinien umieć opowiedzieć proste zdarzenie lub bajeczkę.

W mowie dziecka:

 • utrwalają się głoski przedniojęzykowozębowe:s(samolot),z(zamek),c(cukierek), dz(dzwonek),
 • pojawia się głoska r, chociaż często jest jeszcze zastępowana głoską l lub j, głoski przedniojęzykowo-dziąsłowe: sz, ż, cz, dż jeszcze są zamieniane na łatwiejsze artykulacyjnie s, z, c, dz, lub ś, ź, ć, dź, grupy spółgłoskowe są jeszcze upraszczane.
 • bogaci się liczba rzeczowników, dochodzą nazwy rzeczy odległych, stanów psychicznych, zjawisk społecznych, narastają grupy czasowników zwłaszcza nazwy czynności wykonywanych za pomocą narzędzi.

5 – latek

Ustalają się głoski szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż choć mogą być jeszcze zastępowane szeregami łatwiejszymi (s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź), pojawia się głoska r grupy spółgłoskowe bywają jeszcze upraszczane.
Mowa dziecka jest już w zasadzie zrozumiała. Jest to tzw. „wiek pytań”, dziecko przechodzi od pytań związanych z konkretną sytuacją do pytań o charakterze bardziej ogólnym – cel i przyczyna zaobserwowanego zjawiska, pochodzenie różnych rzeczy itp. W słowniku dziecka 5-letniego znajduje się ok. 2000-2500 słów.

6 – latek

Mowa dzieci 6-letnich powinna być prawidłowa pod względem dźwiękowym. Głoski najtrudniejsze są już opanowane (sz, ż, cz, dż, r), chociaż zdarzają się jeszcze kłopoty z ich wymową. Dziecko 7 – letnie powinno mówić prawidłowo pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym.

Podsumowanie

Normą rozwojową jest, gdy:

3 – latek – wymawia głoski: p, p’, b, b’ m, m’, n, n’, f, f’, w, w’, t, d, l, l’, ł, h, j, k, k’, g, g’ oraz głoski ciszące: ś, ź, ć, dź.
4 – latek wykorzystuje w swojej mowie (oprócz głosek wyżej wymienionych) głoski syczące: s, z, c, dz.
5 – latek oprócz głosek wymienionych wymawia głoski szumiące: sz, ż, cz, dż, pojawia się głoska r.
6 – latek wymawia głoski szumiące: sz, ż, cz, dż, i głoskę r chociaż zdarzają się jeszcze kłopoty z ich wymową.
7 – latek prawidłowo artykułuje wszystkie głoski i ma opanowaną technikę mówienia (gramatykę i składnię).

Należy jednak pamiętać, że rozwój dziecka jest sprawą indywidualną i mogą występować różnice w uzyskaniu zaprezentowanej normy.

Badanie

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.